Tilføjet af REDAKTIONUdgivet , redigeret for

Corona og rekordsmitte-kommunerne

Holder forklaringerne om store husstande, befolkningstæthed og få kvadratmeter for et data-tjek?


I P1 Debat 26.10.2021 forklarede Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp efterårets eksplosive smitte-stigning med, at "det er de unge som bliver smittet". P1-værten kom med et tvivlende "de unge?", men uddybede ikke spørgsmålet.
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2021-09-30-her-er-fire-grupper-som-ikke-vil-lade-sig-vaccinere-og-et-bud-paa-hvordan-de

https://www.dr.dk/nyheder/indland/tingbjerg-og-gellerup-topper-liste-over-sogne-med-den-laveste-tilslutning-til

Her er de seneste statistikker for hhv. befolkningstæthed, boligareal, husstandsstørrelse, andelen af ikke-vestlige indvandrere samt SSI's kumulative incidens parret op imod landets kommuner:

indlæser data

https://covid19.ssi.dk/overvagningsdata/download-fil-med-overvaagningdata
Samlet smittetal (kumulativ incidens per 100.000 indbyggere), konkret benyttes dataudtrækket Municipality_test_pos.csv. Dfo stiller alle data til rådighed her. Viste tal er fra seneste opdatering 26.11.2021.
https://www.statistikbanken.dk/FOLK1E
FOLK1E: Folketal den 1. i kvartalet efter område, køn, alder og herkomst. Proventvise andel af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere fordelt på kommuner.
https://www.statistikbanken.dk/BY3
BY3: Befolkningstæthed for kommunerne. Desværre mangler data for omtrent 20 kommuner, så BT for disse er beregnet ved at dividere kommunernes areal (som ligger i kortforsyningens geometryWkt_details i my2) med befolkningstallet og gange med 1 mio. Dette giver i øvrigt et mere præcist tal.
https://www.statistikbanken.dk/10064
BOL106: Boliger med CPR-tilmeldte personer (gennemsnit) efter område, enhed og anvendelse. Denne har en "gennemsnitlig areal pr. bolig" for samtlige kommuner.
https://www.statistikbanken.dk/FAM55N
FAM55N: Husstande 1. januar efter kommune, husstandstype, husstandsstørrelse og antal børn i husstanden. Tallet i tabellen er procentandelen af husstande med 6 personer eller flere ift. det toale antal husstande.

Hvad springer umiddelbart i øjnene?

Først og fremmest, at der er nærmest nærmest 1:1 korrelation mellem andelen af ikke-vestlige indvandrere og corona-smitte. Gladsaxe sniger sig fra en #8 plads ift. indvandring ned på en #12 plads i smitte, men ellers en markant og iøjnefaldende sammenhæng.

Også det gennemsnitlige boligareal følger nogenlunde smittetallene. Dog langt mindre slavisk, f.eks falder #1, #2 og #9 helt uden for smitte top-10, men trods alt kun til #11, #12 og #13.

Sammenhæng med befolkningstæthed er endnu mere fraværende. Man kan observere det (forventede) mønster, at øde områder også ligger i bund ift. smitte, men høj befolkningstæthed giver ikke i sig selv en tilsvarende høj "score" i smitte. Man ser, at en høj befolkningstæthed skal kombineres med en høj procentandel indvandrere, for at ligge på et matchende højt smittetal.

Ift. storfamilier synes der ikke at være nogen sammenhæng overhovedet. Ganske vist ligger top 5 også i smitte top-5, men derudover slet ingen sammnhæng. Det er igen kombinationen mange indvandrere + store familier, og ikke store familier i sig selv, som korrelerer med høje smittetal.

Altså ...

Ser man på de tilgængelige statistikker og parrer dem op imod hinanden, er det ganske umuligt ikke at inddrage andelen af ikke-vestlige indvandrere som den helt afgørende komponent, når det gælder høje smittetal. Boligareal, befolkningstæthed og husstandsstørrelser har varierende effekt, men disse effekter slår først rigtig igennem hvis de kombineres med mange indvandrere.


Men hvorfor egentlig denne sammenligning?

BT-forside 23/04/2020, som blandt andet afstedkom et stærkt kritiseret Facebook-opslag af integrationsminister Mattias Tesfaye.
Overhyppigheden af COVID-19 smittede blandt ikke-vestlige indvandrere har været bemærket overalt i Europa, stort set siden de første udbrud. Allerede i april 2020 slog overlæger på Hvidovre Hospital alarm, og i starten af maj 2020 publicerede SSI artiklen Borgere med ikkevestlig baggrund udgør 9% af Danmarks befolkning men 18% af de COVID-19 smittede. Artiklens præmisser blev uddybet grundigere i PDF'en Epidemiologisk trend og fokus: Herkomst (etnicitet).

SSI fulgte omtrent 5 måneder senere op, og offentliggjorde 02.10.2020 rapporten Status på COVID-19-smitte blandt etniske minoriteter i Danmark. Efter 7 måneder med nedlukning, mundbindspåbud og andre restriktioner, var andelen af smitte blandt ikke-vestlige steget fra 18% til knap 26%.

Det er ikke ligefrem kontroversiel viden i den medicinske verden, og danske eksperter har ikke blot påpeget sammenhængen ift. den specifikke danske situation, men også brugt det som forklaringsmodel omkring situationen i sammenlignelige lande. F.eks forklarede Niels Højby, overlæge og professor i mikrobiologi, 20.04.2020 i radioprogrammet "4-toget" på Radio4, at en eksplosiv stigning i Belgien (som stadig ligger helt i top på verdensplan) med, at "de har mange flere ikke-vestlige indvandrere".

Bortforklaringerne er mange

Det er dog ikke alle som har været lige begejstrede for omtalen af den skæve smittefordeling. Lokalpolitikere fra "indvandrerkommuner" har enten været stærkt kritiske eller meget påpasselige med at udtale sig. Det har også givet sig udslag i decideret nonsens, eksempelvis som da Albertslund kommunes borgmester Steen Christensen i P1 Debat, august 2020 (kommunen lå dengang #1 på smittetryk) forklarede det med, at "Albertslund er en lille kommune". Den lader vi lige stå ...

Den mest prominente defensor har siden "coronakrisens" start været Morten Sodemann, der er noget så eksotisk som professor i "indvandrermedicin" samt næstformand for Dansk Selskab for Indvandrersundhed. Han har i over et år været leveringsdygtig i et væld af fantasifulde greb, som f.eks at pakistanere kan opfatte "den nærmeste familie" som en 70-80 personer.

Det kan de formentlig godt - altså i Pakistan - men kan en pakistansk familie i Danmark, som i sagens natur må hidrøre fra den store pakistanske gæstearbejderbølge i 70'erne, virkelig være i tvivl om, hvad de danske myndigheder mener?

Denne skribent har været tæt på masser af pakistanere gennem tiderne - t.ex været logerende hos en pakistansk familie næsten samfulde 2 år (!) At pakistanere over een kam og overordnet set skulle kunne misforstå de danske myndigheders retningslinier så fatalt, og helt generelt som etnisk gruppe være en slags kulturelle analfabeter der ikke kan afkode myndighedernes anbefalinger - det er simpelthen en ommer fra professorens side. TV2 kunne i marts - i en ellers udmærket nuanceret gennemgang - citere Sodemann for blandt andet:

Der bor en halv til to gange flere per husholdning, end der gør i en gennemsnitlig dansk husholdning. Så risikoen er dobbelt så stor. Hvis der så kommer en hjem, som i øvrigt har et job, hvor der er en høj risiko, så er det alene alt andet lige nok en pæn del af forklaringen
Hvem og hvad, hvor henne? Ekstremt vagt, og der kan ikke findes en eneste statistik der opsummerer andelen af store husholdninger ift. etnicitet. Der findes sådan noget som FAM44N, hvor man f.eks kan se på single kvinder eller andelen af homoseksuelle par i en kommune, men ikke nogen specifik komparativ statistik ift. ikke-vestlige indvandrere vs en "gennemsnitlig dansk husholdning" (hvad det så end er). Og selv hvis man antog det var rigtigt, virker påstanden om en automatisk "dobbelt så høj risiko" meget spekulativ og mavefornemmelses-agtig.

For som man kan se af de nøgne tal, så er det ikke mængden af store husholdninger som i sig selv er befordrende for høje smittetal, men kombinationen store husholdninger + stor andel af ikke-vestlige indvandrere. T.ex Gribskov og Halsnæs har af for mig uforklarlige årsager en stor andel af "store husstande", men omtrent "kun" ca ~5% ikke-vestlige indvandrere, følgelig influerer det ikke mærkbart på kommunens totale smittetal.

Man kunne komme med hundreder af eksempler på Sodemanns forklaringer, som ukritisk er taget for gode varer og løbende videreformidlet af medierne. De er (desværre) stort set alle skåret over samme læst: Ingen dokumentation og lidt for meget mavefornemmelse. Han er selv meget aktiv på Twitter og skriver politiserede indlæg på f.eks Ræson, som ikke mere nuanceret taler om "opportune prygelknaber", det altid ukonkrete "alle undersøgelser tyder på ..." og f.eks

Etniske minoriteter arbejder hyppigere end andre danskere i hjemmeplejen, taxabranchen, butiksbranchen, restauranter, plejehjem etc., hvor smitterisiko er høj, og de bor af økonomiske årsager flere i hver lejlighed og ofte med flere generationer under samme tag

Men findes der tal for, at t.ex taxachauffører er mere smittede end alle mulige andre erhvervsgrupper? Nej. Og lidt af et paradoks at henvise til specifikke erhverv, når nu eet af kriterierne for at ende på ghettolisten, er, at andelen af borgere som er uden tilknytning til arbejdsmarkedet, overstiger 40%. Der er ikke rapporteret om større smitte blandt t.ex buschauffører, men temmelig påfaldende for det nok mest kendte udbrud, hvor 25 aarhusianske buschauffører blev sendt hjem, så skyldtes det fire smittede somaliere.

Akkurat som med postulaterne omkring husstandsstørrelser osv, er der ingen fakta-baseret rygdækning og vi bliver ikke præsenteret for dokumentation. Jeg tror de fleste kan forestille sig, at en kombination af store husstandsstørrelser, tæt bebyggelse og arbejde i serviceerhverv potentielt øger en smitterisiko markant. Det tror denne skribent bestemt på er tilfældet. Problemet er, at ingen af argumenterne ift. de konkrete tal kan bruges, uden at inddrage det etniske element. Men det afviser Sodemann igen og igen fuldstændig kategorisk. Den aktivistiske linie blev helt tydelig 24.03.2021, da Sodemann gik "amok" på twitter, efter at statsminister Mette Frederiksen nøgternt konstaterede:

I dag kan ingen være i tvivl om, hvordan corona skal håndteres. Det er folks eget ansvar
...
Vi har igennem hele epidemien i Danmark set en overrepræsentation af smittede med anden etnisk herkomst end dansk. Det gælder særligt borgere med ikkevestlig baggrund.
...
Der er for mange med ikkevestlig baggrund, som bliver smittet. Det er et problem for vores håndtering af pandemien i Danmark

Et par nedslag:

At forholde sig til de konkrete tal er at give nogle "skylden". Her flankeret af søde piger fra Amazon-regnskoven, omend det kræver et tankespring at koble dem til emnet. Se Tweet.
"Etniske danskere" er i virkeligheden langt mere smittede, end folk i "belastede" boligområder. Se Tweet.
Kampagnen har den ønskede effekt. "Morten maner til fornuft, mens Mette F fodrer frygten". Frygten? Se Tweet.

Det er i øvrigt ikke udelukkende lægfolk som denne skribent, der undrer sig over Sodemanns betragtninger. Også t.ex i Dagens Medicin har der været kritik af professorens "grove anklager og generaliseringer".

Det er trist når eksperternes personlige bias slører for den akademiske kvalitet. Især aktualiseret af debatten om "woke" universitetsfakulteter og deslige. Politikerne, f.eks Henrik Dahl, bliver beskyldt for at blande sig i den frie forskning, men er det ikke tilsvarende problematisk, når forskere blander sig i den "frie politik", ikke som forskere, men som meningsdannere? Når politikere stiller spørgsmålstegn ved fakta og forskning, uden saglig belæg, så miskrediterer det den førte politik og øger politikerleden. Det samme gælder "eksperterne". Når de kritiserer den førte politik uden saglig belæg, så reduceres tilliden til den frie forskning og forskere generelt.


Foreløbig afslutning

Denne skribent har - som boende i en "top 3 smittekommune" - personlig oplevet mange alvorlige svigt omkring overholdelse af restriktioner blandt ikke-vestlige indvandrere. Mange gange flere end ift. "etniske danskere". Det personlige indtryk er, at nogle tager restriktioner mv. mere alvorligt end andre.

Men jeg tror - akkurat som Sodemann - ikke på, at "kultur" eller adfærd alene bærer "skylden" (for nu at blive i merbemeldtes sprogunivers). Kulturelle faktorer kan ikke i sig selv være afgørende for, at en smitte rammer værre og er mere dødelig. Det kan kun forklare uhensigtmæssig smittespredning. COVID-19 kan logisk nok ikke være mere dødelig, blot fordi man er buschauffør eller bor på 27m2.

Så hvad kan så være den virkelige baggrund for tallene? Dette vil blive belyst i en kommende artikel her på Dfo, for i virkeligheden er det nok i hverken kultur eller smittetal, at man skal finde forklaringen.

Det skal også være sjovt

Til slut et eksperiment med at visualisere tallene på et kort

Christiansø er luget ud; det er militært område som ofte er udeladt i statistikker. Forskelligheder kan ikke gengives 1:1 ift. datasæt/farvekoder. Den "stratificerede" version viser hvordan man delvis kan omgå denne problematik. Man kunne "normalisere" tallene, dvs. lave noget relativt/"logaritmisk" for at øge sammenligneligheden mellem de forskellige datasæt, men det ville ende i rendyrket manipulation.
Artiklen har kommentarer slået fra

Array ( [site_status] => 3 )